Juridische informatie

1. Presentatie van de website

In toepassing van artikel 6 van Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden de gebruikers van de website www.lebosquet.com geïnformeerd over de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de uitvoering en monitoring ervan:

R.C.S. 882 781 727 
T.V.A. : FR 74 882 781 727
SIRET : 88278172700012

Code APE : 5530Z

Doel van de website: presentatie van camping Le bosquet 24250 – DOMME

Propriétaire: SARL DOMAINE DU BOSQUET
Manager: Vincent MATTA – la rivière 24250 DOMME
Création de site : CA BOOST
Responsable publication : Vincent MATTA 
Webmaster : SARL DOMAINE DU BOSQUET – camping-lebosquet24@orange.fr
Hébergeur : OVH – Siège social : 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France.

2. Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de aangeboden diensten

Het gebruik van de website www.lebosquet.com impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd of aangevuld worden, de gebruikers van de website www.lebosquet.com worden dan ook verzocht ze regelmatig te raadplegen.
Deze site is normaal gesproken te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking om technische onderhoudsredenen kan echter worden beslist door www.lebosquet.com, die dan zal proberen om vooraf aan de gebruikers de data en tijden van de interventie te communiceren.
De website www.lebosquet.com wordt regelmatig bijgewerkt door SARL DOMAINE DU BOSQUET. Op dezelfde manier kunnen de wettelijke vermeldingen op elk ogenblik worden gewijzigd: ze zijn niettemin bindend voor de gebruiker die wordt verzocht er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om ze te lezen.

3. Beschrijving van de verleende diensten

Op de website www.lebosquet.com vindt u informatie over alle activiteiten van de onderneming.
SARL DOMAINE DU BOSQUET streeft ernaar om zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken op de website www.lebosquet.com Het kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor weglatingen, onnauwkeurigheden of tekortkomingen in de update, veroorzaakt door zichzelf of door derden partners die haar voorzien van deze informatie.
Alle informatie op de website www.lebosquet.com is indicatief en zal waarschijnlijk evolueren. De informatie op www.lebosquet.com is niet uitputtend. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online werden gezet.

4. Contractuele beperkingen inzake technische gegevens

De website maakt gebruik van JavaScript-technologie.
De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade in verband met het gebruik van de website. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe de website te bezoeken met behulp van recent, virusvrij materiaal en een up-to-date browser.

 

5. Intellectuele eigendom en namaak

SARL DOMAINE DU BOSQUETis de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de internetsite, in het bijzonder de teksten, beelden, grafische voorstellingen, logo’s, iconen, geluiden, software.
Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van het geheel of een deel van de elementen van de internetsite, op welke wijze en volgens welk procédé dan ook, is verboden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van: SARL DOMAINE DU BOSQUET.
Elk ongeoorloofd gebruik van de website of van de elementen die deze bevat, zal beschouwd worden als een inbreuk en vervolgd worden in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Code de la Propriété intellectuelle.

6. Beperking van aansprakelijkheid

SARL DOMAINE DU BOSQUET kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan de apparatuur van de gebruiker bij het bezoeken van de website www.lebosquet.com, die het gevolg is van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, of van de verschijning van een bug of incompatibiliteit.
SARL DOMAINE DU BOSQUET kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade (zoals verlies van markt of verlies van opportuniteit) die voortvloeit uit het gebruik van de website www.lebosquet.com.
Interactieve ruimtes (mogelijkheid tot het stellen van vragen in het contactgebied) zijn beschikbaar voor gebruikers.SARL DOMAINE DU BOSQUET behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle in deze ruimte gedeponeerde inhoud te verwijderen die in strijd is met de in Frankrijk geldende wetgeving, in het bijzonder met de bepalingen inzake gegevensbescherming. SARL DOMAINE DU BOSQUET behoudt zich in voorkomend geval ook het recht voor om de gebruiker civielrechtelijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, in het bijzonder in geval van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische berichten, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto, enz.).

7. Beheer van persoonsgegevens

In Frankrijk worden persoonsgegevens beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978 en wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het Wetboek van Strafrecht en de Europese Richtlijn van 24 oktober 1995.
Bij het gebruik van de website www.lebosquet.com kunnen de volgende gegevens worden verzameld: de URL van de links via welke de gebruiker de website www.lebosquet.com heeft bezocht, de toegangsprovider van de gebruiker, het IP-adres (Internet Protocol) van de gebruiker.
In elk geval verzamelt SARL DOMAINE DU BOSQUET persoonlijke informatie over de gebruiker enkel voor de behoeften van bepaalde diensten die worden aangeboden op de website www.lebosquet.com. De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, met name wanneer hij deze zelf invoert. Aan de gebruiker van de website www.lebosquet.com wordt dan aangegeven of hij al dan niet verplicht is deze informatie te verstrekken.
Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de verwerking van gegevens, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker een recht van toegang, rectificatie en verzet tegen de hem betreffende persoonsgegevens, door het indienen van zijn schriftelijk en ondertekend verzoek, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden verzonden.
Er worden geen persoonlijke gegevens van de gebruiker van de website www.lebosquet.com gepubliceerd zonder dat de gebruiker daarvan op de hoogte is, wordt uitgewisseld, overgedragen, overgedragen of verkocht op een medium aan derden. Enkel de hypothese van de terugkoop van www.lebosquet.com en haar rechten zou de overdracht van deze informatie toelaten aan de eventuele koper, die op zijn beurt gehouden zou zijn aan dezelfde verplichting tot bewaring en wijziging van de gegevens ten opzichte van de gebruiker van de website www.lebosquet.com
De site wordt niet gedeclareerd bij de CNIL omdat er geen persoonlijke gegevens worden verzameld.